REGULAMIN KORZYSTANIA z SYSTEMU INFORMATYCZNEGO „I-SERWIS” ACTION S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Lista regulaminów
L.p Nazwa regulaminu Obowiązuje od Pobierz jako .pdf
1 REGULAMIN KORZYSTANIA z SYSTEMU INFORMATYCZNEGO „I-SERWIS” ACTION S.A. W RESTRUKTURYZACJI 2020-01-22 pobierz Pobierz

REGULAMIN KORZYSTANIA z SYSTEMU INFORMATYCZNEGO „I-SERWIS” ACTION S.A. W RESTRUKTURYZACJI


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy „Regulamin Korzystania z Systemu Informatycznego „I-SERWIS” ACTION S.A.” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z systemu informatycznego ACTION S.A. w restrukturyzacji pod nazwą „I-SERWIS”, udostępnianego pod adresem domenowym https://is3.action.pl (zwanego dalej I-SERWIS), umożliwiającego dostęp do informacji oraz zawieranie umów drogą elektroniczną i ich realizację, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. I-SERWIS jest udostępniany przez ACTION Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji z siedzibą przy ul Dawidowskiej 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno; adres poczty elektronicznej: i-serwis@action.pl, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000214038; kapitał zakładowy 1 695 700,00 PLN wpłacony w całości, posiadającą nr NIP 527-11-07-221, nr BDO 000035215 (zwaną dalej ACTION, lub Stroną).
3. Wszelkie prawa do I-SERWISU i jego elementów składowych, w tym w szczególności do oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do obsługi I-SERWIS lub świadczonych w ramach I-SERWIS usług i udzielanych informacji, projektu strony internetowej i jej szaty graficznej, wszystkich utworów graficznych i tekstowych, jak również baz danych, w tym do zdjęć i opisów, a także nazwy domeny internetowej https://is3.action.pl przysługują ACTION i nie mogą być w jakimkolwiek zakresie wykorzystywane bez zgody ACTION oraz w sposób sprzeczny z Regulaminem.
4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany w formacie PDF (Portable Document Format) na stronie internetowej ACTION pod adresem domeny https://is3.action.pl/home/rules oraz w lokalu ACTION (pod adresem do korespondencji) oraz na stronie głównej w I-SERWISIE. Regulamin można pobrać z miejsca publikacji, a po utrwaleniu na nośniku przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Regulamin jest wzorcem umowy w zakresie w nim uregulowanym, w rozumieniu art. 384 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny§ 2. DEFINICJE


1. „Użytkownik” – osoba, której udzielony został dostęp do systemu elektronicznego I-SERWIS, a która dokonując autoryzacji poprzez udzielenie prawidłowego Loginu i Hasła uzyskuje możliwość, o której mowa w §3 ust. 1.
2. „Kontrahent” – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Stronę umowy zawartej pomiędzy nim, a ACTION.
3. „Klient końcowy” – przedsiębiorca lub osoba fizyczna będąca Stroną umowy z Kontrahentem.
4. „Hasło” – unikalny zestaw znaków służących do autoryzowania dostępu do I-SERWISU (hasło jest szyfrowane jednostronnie bez możliwości odzyskania) spełniający minimalne wymagania wynikające z przepisów prawa.
5. „Login” – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika w I-SERWISIE,
6. „Numer ID” – oznaczenie numeryczne Użytkownika w systemie informatycznym ACTION,
7. „Email” – podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres poczty elektronicznej na który przesłane zostanie: Login, Hasło i Numer ID (w przypadku nie posiadania takiego numeru przed dokonaniem rejestracji) i służący do komunikacji Stron oraz przekazywania Użytkownikowi wszelkich informacji lub dokumentów w przypadkach, gdy Regulamin przewiduje taką drogę ich przekazywania, a także do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Informacje ACTION przesłane na Email będą uznawane za doręczone z upływem 3 dni roboczych od daty wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej, chyba że ACTION wcześniej uzyskał potwierdzenie doręczenia wiadomości Użytkownikowi. Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje i oświadczenia przekazane przez niego z Email będą zawsze i wyłącznie informacjami i oświadczeniami pochodzącymi od Użytkownika (względnie osób uprawnionych do jego reprezentacji).
8. „Formularz rejestracji” – formularz zamieszczony na stronie internetowej I-SERWISU https://is3.action.pl/registration/firstregistration, podlegający uzupełnieniu o dane podmiotu dokonującego zgłoszenia rejestracji w I-SERWISIE.
9. „Urządzenie końcowe” – każde takie urządzenie z dostępem do sieci publicznej Internet za pośrednictwem, którego Użytkownik może korzystać z zasobów I-SERWIS.
10. „Usługi transportowe” – usługa spedycji Towarów i/lub przesyłek zawierających m.in. Towary zamawiane za pośrednictwem I-SERWIS.
11. „Towar”– dobra oferowane przez ACTION, w szczególności sprzęt elektroniczny, oprogramowanie i akcesoria komputerowe, akcesoria biurowe, itp., nabywane na podstawie zamówienia Użytkownika składanego w I-SERWISIE.
12. „Usługa” – świadczenie spełniane na rzecz zamawiającego zgodnie z jego wolą, oferowane przez ACTION w danym zakresie oraz cenie w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Użytkownika w I-SERWISIE.
13. „Konto” – zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu „I-SERWIS” przypisany konkretnemu Użytkownikowi, do którego dostęp wymaga podania prawidłowego Loginu i Hasła..
14. „Producent” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność w zakresie wytwarzania dóbr materialnych (Towarów) w celu ich dalszej odsprzedaży, a które posiadają właściwe oznaczenia przewidziane dla producentów, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu na danym obszarze.
15. „Gwarancja Producenta” – oświadczenie producenta, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta Końcowego w przypadku nabycia Towaru, który nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
16. „Magazyn Action” – wyodrębnione obiekty, w których przechowywane są towary powierzone ACTION .
17. „Kojarzenie płatności” – funkcjonalność sytemu I-SERWIS, która pozwala Użytkownikowi na przypisanie wysokości, formy, oraz kolejności uiszczenia należności z danego dokumentu sprzedaży (faktury) wynikającego z zamówionego Towaru lub Usługi w systemie poprzez Konto Użytkownika.
18. „Dział Reklamacji ACTION” – komórka organizacyjna ACTION, rozpatrujący reklamacje związane z wadami Towarów,
19. „Dział Serwisu ACTION” – komórka organizacyjna ACTION, rozpatrujący reklamacje związane z wadami Towarów -
20. „Firmy przewozowe” – podmioty uprawnione do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług przewozu osób lub rzeczy, wykonujące zlecenia złożone przez ACTION, działająca na rzecz złożonego zlecenia Kontrahenta do dostarczenia Towaru dla Klienta Końcowego.
21. „Usługodawca” – podmiot zewnętrzny, niebędący ACTION świadczący usługi w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
22. „Administrator Danych Osobowych” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której zostały powierzane dane osobowe. Szczegółowy zakres uprawnień oraz obowiązków Administratora Danych Osobowych został określony w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(zwanym dalej „RODO”)
23. "Ubezpieczyciel” (w stosunku do Limitu Kredytowego) – podmiot, prowadzący działalność ubezpieczeniową, będący jednocześnie stroną umowy ubezpieczenia, na podstawie której zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania lub innego świadczenia w razie wystąpienia określonego zdarzenia losowego, w szczególności nieuiszczenia należności za Towar zamówiony przez Kontrahenta.
24. „Limit Kredytowy” – odnawialny kredyt kupiecki udzielony na wniosek Kontrahenta, którego wysokość oraz terminy odroczonych płatności zostały ustalone przez ACTION.
25. „Indywidualny Znak Wodny” – oznaczenie charakterystycznym znakiem pliku graficznego pobieranego z bazy ACTION, który identyfikuje Kontrahenta.

26. „Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy” – zobowiązanie do składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o byciu dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.). – w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia.


§ 3. RODZAJE i ZAKRES CZYNNOŚCI REALIZOWANYCH w RAMACH I-SERWISU

1. Na warunkach określonych w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu (zwanych dalej Załącznikami), stanowiących jego integralną część, za pośrednictwem I-SERWISU, Użytkownik uzyskuje możliwość:
a) dokonywania zakupów Towarów i zlecania Usług oferowanych przez ACTION oraz Usługodawców, w szczególności określonych w Regulaminie na podstawie zamówienia Użytkownika składanego w I-SERWISIE, a także umów i porozumień związanych z zakupem Towarów i zlecaniem Usług, w tym związanych z warunkami premiowania, reklamy i marketingu,
b) pozyskiwania oraz wymiany informacji dotyczących Towarów złożonych przez Użytkownika w Dziale Reklamacji oraz Dziale Serwisu ACTION,
c) pozyskiwania informacji dotyczących przewozu Towarów nabytych przez Kontrahenta u ACTION, w tym zasad naliczania opłat za Usługi transportowe. Zasady i koszty Usług transportowych zostały szczegółowo określone na stronie internetowej ACTION: http://www.action.pl/pl/klient/warunki-wspolpracy w zakładce „dostawa towaru / Składnie zamówień”
d) pozyskiwania oraz wymiany informacji finansowo-księgowych dotyczących płatności oraz rozliczeń Stron, dokumentów sprzedaży oraz kojarzenia płatności,
e) korzystania za pomocą systemu teleinformatycznego z określonych danych z I-SERWIS, np. cen, załączników oraz pozostałych treści udostępnianych elektronicznie przez ACTION,
f) dodania swojego adresu e-mail do wybranych przez siebie list mailingowych w celu otrzymywania od ACTION oraz podmiotów wchodzących do grupy kapitałowej ACTION i/lub podmiotów z nimi współpracujących, informacji handlowej drogą elektroniczną,
g) pozyskiwania informacji dotyczących warunków korzystania z faktur elektronicznych („e-faktura”) oraz korzystania z tej formy fakturowania (opisanych na stronie internetowej ACTION: https://is3.action.pl/services/services )
h) wskazywania osób upoważnionych do dokonywania w imieniu i/lub na jego rzecz oraz odpowiedzialność Kontrahenta z I-SERWISU określonych czynności związanych z realizacją współpracy handlowej Stron (np. tworzenie subkont, nadawania im określonych uprawnień),
2. Czynności dokonywane za pośrednictwem I-SERWISU realizowane są drogą elektroniczną o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
3. ACTION prowadzi działalność związaną z czynnościami realizowanym poprzez I-SERWIS we własnym zakresie, z udziałem podmiotów należących do Grupy Kapitałowej ACTION oraz we współpracy z podmiotami trzecimi, w których nie uczestniczy (w szczególności usługi przewozowe). ACTION w prowadzonej działalności przestrzega przepisów prawa i zasad profesjonalnego obrotu handlowego, w tym w celu uniknięcia konfliktu interesów. ACTION podlega zasadom ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” wprowadzonym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 13 października 2015 r. (z późn. zm.). Tekst zbioru tych zasad jest dostępny na stronie internetowej GPW (http://www.gpw.pl) oraz na naszej stronie internetowej. ACTION jest spółką publiczną i szczegółowe informacje na temat składu Grupy Kapitałowej ACTION oraz dotyczące prowadzonej działalności publikuje na stronie internetowej http://www.action.pl.
4. ACTION oświadcza, iż posiada status Dużego Przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

5. Zakres informacji, czynności i Usług realizowanych w ramach I-SERWISU oraz ich główne cechy określa Regulamin i Załączniki. ACTION zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian zakresu udzielanych informacji, czynności i Usług realizowanych w ramach I-SERWISU poprzez zmianę Regulaminu.§ 4. WARUNKI KORZYSTANIA z I-SERWISU

1. Użytkownik korzystający z I-SERWISU obowiązany jest korzystać z tego systemu zgodnie z Regulaminem. Zakazane jest w szczególności podejmowanie jakichkolwiek zachowań naruszających przepisy prawa oraz prawa ACTION i osób trzecich, a także dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
2. Korzystanie z I-SERWISU uzależnione jest od:
a) spełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym ACTION. Minimalne wymagania techniczne pozwalające na prawidłowe korzystanie z I-SERWISU zostały określone na stronie internetowej ACTION: https://is3.action.pl/home/technicalinfo
b) spełnienie przez Użytkownika wymagań rejestracji w I-SERWISIE i jej pozytywnego zakończenia, zgodnie z procedurą określoną w §5 Regulaminu,
c) zaakceptowania Regulaminu zgodnie z §5 Regulaminu.
3. Uzyskanie przez Użytkownika z jakichkolwiek informacji, realizacja jakichkolwiek czynności lub zamówienie Towarów lub Usług dostępnych za pośrednictwem I-SERWIS możliwe jest po wprowadzeniu przez Użytkownika parametrów autoryzacji tj. Loginu i, przyznanych przez ACTION i wprowadzanych przez Użytkownika na stronie internetowej I-SERWIS przed dokonaniem danej czynności.
4. W razie spełnienia warunków korzystania z I-SERWISU, ACTION udostępnia pojedynczy dostęp do I-SERWISU aktywowany z użyciem Loginu i Hasła. Z poziomu tego Konta, Użytkownik może samodzielnie tworzyć inne Konta dla wskazanych przez Użytkownika osób, decydować o uprawnieniach im nadanych.
5. Login i Hasło stanowią wyłączne parametry autoryzacji dostępu do I-SERWISU. W związku z tym Użytkownik powinien zabezpieczyć te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik nie jest uprawniony do zbywania lub przekazywania innym podmiotom (z wyłączeniem przypadków wskazanych w ust. 4 powyżej) dostępu do Konta Głównego lub Subkont. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie skutki związane z posługiwaniem się Loginem i Hasłem w ramach Konta Głównego i utworzonych przez niego Subkont. W szczególności czynności dokonane z użyciem Loginu i Hasła będą traktowane jako dokonane przez Użytkownika. W przypadku utraty, zagubienia, przejęcia przez osoby nieuprawnione Hasła, Użytkownik zobowiązany jest natychmiast zgłosić tę okoliczność ACTION. Po otrzymaniu powyższej informacji ACTION zablokuje możliwość korzystania z dotychczasowego Hasła, wygeneruje nowe Hasło i przekaże Użytkownikowi, zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu.
W przypadku wielokrotnego wprowadzenia błędnych danych logowania przez Użytkownika, ACTION zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta. W sytuacji zablokowania Hasła w wyniku wielokrotnego wprowadzenia błędnych danych do logowania. Użytkownik chcąc uzyskać ponownie dostęp zobowiązany jest natychmiast zgłosić tę okoliczność przez Kontrahenta do ACTION. Po otrzymaniu powyższej informacji ACTION dokona weryfikacji, a następnie wygeneruje nowe Hasło i przekaże Użytkownikowi, zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu.
6. ACTION dokłada starań, aby I-SERWIS był dostępny nieprzerwanie, przy czym mając na uwadze konieczność aktualizacji danych, prace konserwacyjne, ciągły rozwój I-SERWISU oraz wymagania prawne, ACTION zastrzega:
a) możliwość wystąpienia czasowego braku dostępu do I-SERWISU w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji lub rozbudowy systemów i mediów obsługujących I-SERWIS dokonywanych przez ACTION lub osoby trzecie, a także w przypadkach niedostępności mediów niezbędnych do korzystania z I-SERWISU z przyczyn nie leżących po stronie ACTION,
b) prawo zablokowania dostępu do I-SERWISU dla Użytkowników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że użytkowanie przez nich I-SERWISU narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
7. W przypadkach wskazanych w §4 ust. 6 ACTION podejmie działania mające na celu umożliwienie Użytkownikom powzięcie wiadomości o braku dostępu do I-SERWISU z podaniem przyczyny tego stanu rzeczy, chyba że wskutek okoliczności powodujących brak dostępu do I-SERWISU będzie to niemożliwe lub poważnie utrudnione. ACTION nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem dostępu do I-SERWISU, chyba że będzie to wynikiem winy umyślnej.
8. ACTION stosuje odpowiednie oprogramowanie w celu zabezpieczenia treści przekazu składającego się na czynności realizowane w ramach I-SERWISU przed dostępem osób nieuprawnionych (w tym zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przetwarzanych w I-SERWISIE. Jednakże korzystanie z internetu, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami polegającymi na różnych formach ingerencji osób trzecich. Podstawowym warunkiem ograniczenia takich zagrożeń jest korzystanie przez Użytkownika z oryginalnego oprogramowania komputerowego oraz używania programów przeciwdziałających naruszeniom bezpieczeństwa systemów informatycznych Użytkownika. W związku z tym ACTION informuje, że stosowane przy zabezpieczeniu I-SERWISU środki mogą nie gwarantować całkowitego bezpieczeństwa przekazu informacji, w szczególności ze względu na techniczne ograniczenia systemu I-SERWIS oraz brak wiedzy o stosowanych przez Użytkownika zabezpieczeniach jego urządzeń końcowych. Z powyższych powodów ACTION nie gwarantuje, że dane przesyłane za pośrednictwem internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. O każdym podejrzeniu naruszenia zasad bezpieczeństwa przekazu danych drogą elektroniczną Strony obowiązane są wzajemnie siebie poinformować w terminie 72h.
9. W I-SERWISIE wykorzystywane są ciasteczka (tzw. pliki Cookies), które służą do realizacji czynności dokonywanych za pośrednictwem I-SERWISU. Pliki Cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i używane przez serwer do rozpoznania urządzenia końcowego Użytkownika przy połączeniu oraz do korzystania ze stron internetowych. Pliki Cookies dzielą się na tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i Cookies z określonym terminem wygaśnięcia. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywane mogą być przez stronę internetową, z której zostały wysłane do profilowania użytkownika.
10. Pliki Cookies używane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze stron internetowych ACTION, w tym z I-SERWISU przez Użytkownika. W serwisach internetowych ACTION pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z I-SERWISU. Pliki Cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika i uwierzytelnianie Użytkownika w I-SERWISIE;
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych określających sposób korzystania ze stron internetowych ACTION, w tym z I-SERWISU, co umożliwia analizę indywidualnych potrzeb Użytkowników i ulepszanie struktury i zawartości udostępnianych serwisów oraz prezentacje produktów i usług;
c) prezentacji informacji zamieszczonych na stronach internetowych ACTION z uwzględnieniem zainteresowań Użytkownika.
11. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, tak aby wyłączyć możliwość przechowania w niektórych z tych plików. Szczegółowe informacje o zasadach obsługi plików Cookies, w tym wyłączaniu ich pobierania i przechowywania dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej, a także w informacji pomocy technicznej świadczonej przez dostawcę oprogramowania i/lub producenta przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji stron internetowych ACTION, w tym I-SERWISU oraz może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlała strona internetowa.


§ 5. REJESTRACJA w I-SERWISIE

1. Rejestracja Użytkownika w I-SERWISIE jest możliwa w przypadku prowadzenia przez Kontrahenta w imieniu którego działa Użytkownik zarejestrowanej działalności gospodarczej,
2. Podmiot spełniający wymagania określone w §4 ust. 2 Regulaminu, w celu rejestracji w I-SERWISIE zobowiązany jest:
a) wypełnić i przesłać drogą elektroniczną Formularz rejestracji dostępny pod adresem https://is3.action.pl/registration/firstregistration;
b) przesłać na adres e-mail rejestracja@action.pl bądź też złożyć je osobiście w lokalu ACTION przy ul. Dawidowskiej 10 w Zamieniu, 05-500 Piaseczno albo przesłać w wersji papierowej pocztą na adres siedziby ACTION :

aktualne kopie następujących dokumentów Użytkownika: decyzja o nadaniu numeru NIP, decyzja o nadaniu numeru REGON, w przypadku Kontrahenta zagranicznego dokument wskazujący numer identyfikacyjny wynikający z przepisów prawa kraju  właściwego dla Kontrahenta;

c) przesłać na adres e-mail rejestracja@action.pl bądź też złożyć je osobiście w lokalu ACTION przy ul. Dawidowskiej 10 w Zamieniu, 05-500 Piaseczno albo przesłać w wersji papierowej pocztą na adres siedziby ACTION Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. W przypadku:
a) przesłania Formularza rejestracji bez podania wszystkich wskazanych w nim informacji,
b) przesłania Formularza rejestracji bez dokumentów wskazanych w pkt b) i/lub c) w ust. 2 powyżej,
c) stwierdzenia niezgodności danych zamieszczonych w Formularzu rejestracji z dokumentami rejestrowymi,
- rejestracja w I-SERWISIE nie zostanie dokonana.
4. W uzasadnionych przypadkach ACTION może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów w celu rejestracji.
5. Użytkownik obowiązany jest do informowania ACTION o wszelkich zmianach danych podanych w trakcie rejestracji w I-SERWISIE oraz przedkładania na wniosek ACTION dokumentów potwierdzających takie zmiany. Kontrahent – na adresy wskazane w § 5 pkt b) – może dokonać poinformowania ACTION drogą poczty elektronicznej, bądź na piśmie – adresy zgodne z § 5 pkt b).
6. W przypadku pozytywnego zakończenia procesu rejestracji ACTION prześle na Email należący do Kontrahenta:
a) potwierdzenie rejestracji,
b) Numer ID (chyba, że numer ten został przyznany już wcześniej),
c) Login i Hasło.
Przy pierwszym zalogowaniu się do I-SERWIS, Kontrahent zobowiązany jest zaakceptować Regulamin. Fakt akceptacji Regulaminu jest odnotowywany i zapisywany przez ACTION. Brak akceptacji uniemożliwia korzystanie z I-SERWIS.
7. Użytkownicy zarejestrowani w I-SERWISIE w dacie wejścia w życie Regulaminu, w celu korzystania z I-SERWISU obowiązani są do zaakceptowania jego postanowień przy najbliższym logowaniu od daty wprowadzenia zmian Regulaminu.
8. Podmioty zarejestrowane w systemie informatycznym ACTION jako Kontrahenci, którzy chcą korzystać z I-SERWISU obowiązani są jedynie do złożenia Formularza rejestracji.
9. Z chwilą potwierdzenia rejestracji zgodnie z ust. 6 powyżej, zostaje zawarta pomiędzy ACTION i Kontrahentem umowa współpracy na warunkach określonych w Regulaminie.
10. Logowanie Użytkownika do I-SERWISU wymaga posłużenia się Loginem i Hasłem poprzez ich wpisanie we właściwych miejscach na stronie internetowej I-SERWISU.
11. Problemy związane z logowaniem I-SERWISU należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: i-serwis@action.pl.§ 6. WARUNKI DOKONYWANIA CZYNNOŚCI w I-SERWISIE, ZAWIERANIE i ROZWIĄZYWANIE UMÓW, TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Czynności realizowane za pośrednictwem I-SERWISU dokonywane są poprzez składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej, poprzez komunikację z użyciem I-SERWISU, z użyciem poczty elektronicznej lub telefonicznie – w wypadkach wskazanych w Regulaminie. ACTION zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych oraz przechowywania ich na elektronicznych nośnikach informacji, o czym rozmówca zostanie poinformowany na początku połączenia głosowego. Nagrania rozmów mogą być wykorzystane przez ACTION w celach dowodowych, w szczególności wyeliminowania pomyłek i rozbieżności w składanych zamówieniach. W przypadku braku akceptacji ze strony rozmówcy zalecany jest kontakt osobisty z przedstawicielami ACTION w lokalu przy ul. Dawidowskiej 10 w Zamieniu, 05-500 Piaseczno
2. Informacje dotyczące Towarów i Usług zamieszczone w I-SERWISIE, w tym cenniki, zdjęcia, opisy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia odpowiedniej umowy poprzez złożenie oferty przez Użytkownika. W celu złożenia oferty zawarcia umowy Użytkownik składa zmówienie w I-SERWISIE wykorzystując odpowiednie opcje i formularze. Kontrahent jest związany złożoną ofertą przez okres 3 dni roboczych (termin przyjęcia oferty).
3. Zawarcie umowy w każdym przypadku wymaga wyraźnego przyjęcia oferty przez ACTION. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia przez ACTION oferty Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem I-SERWISU i Emaila. Odmowa przyjęcia oferty lub upływ terminu związania ofertą wskazany w ust. 2 powyżej oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku. ACTION może uzależnić przyjęcie oferty Użytkownika od akceptacji wskazanych mu warunków płatności, a w przypadku transakcji z odroczonym terminem płatności także od złożenia wymaganych przez ACTION dokumentów i zabezpieczeń prawnych zaciąganych przez Użytkownika zobowiązań, zgodnie z § 10 Regulaminu.
4. Zamówienia na Towary mogą być składane:
a) poprzez opcję „Kupuję samodzielnie” – zaakceptowane zamówienie jest wówczas automatycznie przekazane do realizacji bez udziału Handlowca ACTION,
b) poprzez opcję „Wyślij do Handlowca” - zamówienie jest wysyłane do Handlowca ACTION, który może je zaakceptować lub nanieść do niego zmiany uzgodnione z Kontrahentem, a następnie samodzielnie przesyła zamówienie do realizacji.
5. Zamówienia na Usługi lub dotyczące zawarcia innych umów niż dotyczące sprzedaży Towarów (np. premiowe, marketingowe) mogą być składane poprzez wybór odpowiedniej Usługi lub umowy z wykorzystaniem formularzy w I-SERWISIE.
6. Za zamówienia złożone przez Użytkownika odpowiedzialność ponosi Kontrahent, na którego zlecenie Użytkownik uzyskał dostęp do systemu I-SERWIS.
7. Miejscem zawarcia umów jest siedziba ACTION. Strony wyłączają stosowanie art. 66¹ §1-3 Kodeksu cywilnego.
8. Ceny Towarów i Usług określane są w I-SERWISIE, każdorazowo przy zawieraniu danej transakcji. Informacje o cenach podawane na stronach internetowych ACTION mogą być nieaktualne. Ceny są podane w wartości netto, tj. bez należnego podatku VAT, o który zostaną powiększone.
9. ACTION podejmuje staranne działania, aby informacje dotyczące Towarów i Usług zamieszczone w I-SERWISIE, w tym cenniki, zdjęcia, opisy były w pełni zgodne z rzeczywistością, przy czym wielkość prezentowanego asortymentu, a także błędy systemowe i ludzkie mogą spowodować rozbieżności w tym zakresie. W związku z tym i mając na uwadze okoliczność, że Kontrahenci są profesjonalistami w branży Towarów lub Usług prezentowanych w I-SERWISIE oraz dysponują wiedzą na temat cech Towarów lub Usług i ich wartości rynkowej, Strony przyjmują, że ww. rozbieżności i błędy Kontrahent będzie mógł z łatwością zauważyć. W związku z tym, ACTION zastrzega sobie prawo do powołania się na błąd w zakresie elementów treści zawieranych umów jeżeli Kontrahent nie powiadomi ACTION o występujących nieprawidłowościach w zakresie cech Towarów lub Usług, jak również prawo dokonania w każdym czasie sprostowania błędnej informacji w I-SERWISIE z ewentualnym dokonaniem równoczesnej korekty dokumentacji dotyczącej danej transakcji.
10. Umowa współpracy Stron zawarta zgodnie z §5 ust. 10 Regulaminu obowiązuje przez czas nieoznaczony. Każda ze stron może wypowiedzieć tę umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Kontrahent może ponadto wypowiedzieć umowę zawarta zgodnie z § 5 ust.10 Regulaminu bez zachowania ww. 30-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku dokonania zmiany Regulaminu, o ile złoży oświadczenie o wypowiedzeniu w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 Regulaminu.
11. ACTION ma prawo rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy zawartej zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu w przypadku naruszenia przez Kontrahenta następujących postanowień Regulaminu: § 1 ust. 3, §4 ust. 1, §4 ust. 5 (w przypadku zbycia lub przekazania przez Użytkownika dostępu do Konta Głównego lub Subkont lub niepowiadomienia ACTION we właściwym czasie o utracie Hasła), §5 ust. 2 (w przypadku następczego niespełniania przez Użytkownika wymagań rejestracji w I-SERWISIE), § 8, §10 ust. 4.
12. Każda ze Stron może także wypowiedzieć umowę zawartą zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia innych niż wymienione w ust. 11 powyżej postanowień Regulaminu, jeżeli druga Strona nie usunie stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, chyba że rodzaj naruszenia i wzgląd na interes Strony wymaga usunięcia naruszenia w krótszym terminie. O naruszeniach oraz terminie do ich usunięcia ACTION będzie informowała Kontrahenta na wskazany podczas rejestracji adres E-mail.
13. Postanowienia ust. 10-12 mają odpowiednie zastosowanie także do poszczególnych umów zawieranych w I-SERWISIE, o charakterze ciągłym (w szczególności dotyczące świadczenia Usług) jeżeli nie są to umowy terminowe i ich treść nie stanowi inaczej. Wypowiedzenie umowy zawartej zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu skutkuje także wypowiedzeniem poszczególnych umów zawieranych w I-SERWISIE, o charakterze ciągłym (z wyjątkiem porozumień w sprawie dostaw towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, które obowiązują przez okres na jaki zostały zawarte). W przypadkach wskazanych w ust. 11 powyżej ACTION jest uprawniona do zablokowania Kontrahentowi dostępu do I-SERWISU z chwilą podjęcia decyzji o rozwiązaniu danej umowy, o czym zawiadomi Kontrahenta na jego adres Email. ACTION nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Kontrahenta wskutek zablokowania mu dostępu do I-SERWISU w omawianym trybie.
14. Poszczególne umowy zawierane w I-SERWISIE, nieposiadające charakteru ciągłego (w szczególności dotyczące sprzedaży Towarów) mogą być rozwiązywane w przypadkach wskazanych w przepisach prawa.
15. Wszelkie umowy mogą być rozwiązane za porozumieniem Stron.
16. Rozwiązanie umów wymaga złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej z wykorzystaniem Email, chyba, że ich treść nie stanowi inaczej). Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku zaspokojenia wszelkich zobowiązań powstałych do dnia rozwiązania takich umów lub później, jeżeli wynikają z obowiązywania takich umów. Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na obowiązywanie zobowiązań określonych w § 1 ust. 3 i § 8 Regulaminu.
17. W przypadku gdy Strony łączyły umowy dotyczące współpracy w zakresie objętym Regulaminem, z chwilą zawarcia umowy zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu, dotychczasowe umowy ulegają rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli. W takim przypadku zastosowanie ma ust. 16 zdanie drugie powyżej.
18. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowanie I-SERWISU lub realizowanymi za jego pośrednictwem Usług w formie:
a) elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i-serwis@action.pl
b) ustnej za pośrednictwem telefonu na nr 22 332 16 00, lub
c) pisemnej w formie listu rejestrowanego lub listem poleconym na adres do korespondencji ACTION.
19. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego realizacji dostaw Towarów lub ich wadliwości określone zostały na stronie internetowej ACTION: http://www.action.pl/pl/klient/serwis.
20. ACTION na mocy art. 558 §1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121) wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru.
21. ACTION rozpatruje reklamacje o których mowa w ust. 18 powyżej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie takiej reklamacji wymaga złożenia przez Użytkownika dokumentów lub udzielenia dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji, powyższy termin biegnie od daty należytego wykonania tych czynności przez Kontrahenta.
22. ACTION udziela odpowiedzi na złożone reklamacje na adres Email Konta Głównego (Konta Kontrahenta) oraz na adres poczty elektronicznej z którego otrzymał takie zgłoszenie (jeśli nie jest to Konto Główne.


§ 7. ZMIANA REGULAMINU

1. ACTION zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O zmianach Regulaminu ACTION zawiadamia Kontrahenta za pośrednictwem I-SERWISU oraz na wskazany na jego adres Email, podając treść zmian. W przypadku zmiany Regulaminu ACTION stworzy tekst jednolity Regulaminu, który zostanie opublikowany zgodnie z §1 ust. 4 Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki Stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany.
2. Jeżeli w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez ACTION o zmianie Regulaminu zgodnie z ust. 1 powyżej, Użytkownik nie złoży ACTION oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawartej przez zaakceptowanie Regulaminu, zgodnie z §6 ust. 10 powyżej (niewyrażenie zgody na zmiany Regulaminu), uważa się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują Strony od dnia ich wprowadzenia. Korzystanie z I-SERWISU po zmianie Regulaminu wymaga zaakceptowania jego nowego brzemienia.


§ 8. POUFNOŚĆ INFORMACJI

1. Kontrahent zobowiązuje się bezterminowo zachować w tajemnicy wszelkie informacje handlowe oraz techniczne, które powziął lub uzyskał od ACTION w związku z realizacją współpracy handlowej Stron. W szczególności obowiązkiem zachowania tajemnicy objęte są ceny Towarów i Usług po których je nabywa, warunki finansowe zawierania umów z Kontrahentem, ewentualnie przyznawane Kontrahentowi inne korzyści związane ze współpracą handlową Stron i warunki ich przyznawania (dalej zwane Informacjami poufnymi) chyba, że Strony w indywidualnych uzgodnieniach postanowiły inaczej.
2. Informacje poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ACTION, a ich ujawnienie może skutkować powstaniem szkody majątkowej po stronie ACTION, a także odpowiedzialnością cywilną i karną osób dopuszczających się ich ujawnienia. Kontrahent ponosić będzie wobec ACTION odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązania określonego w ust. 1 także w przypadku ujawnienia Informacji poufnych przez pracowników Kontrahenta lub inne osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.


§ 9. INFORMACJA HANDLOWA i PRZEKAZYWANIE DANYCH

1. Kontrahent wyraża zgodę na przesyłanie mu przez ACTION informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na Email, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Kontrahent może w każdym czasie cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 1 z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznie.
3. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika, ACTION będzie administratorem tych danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
4. ACTION może przetwarzać:
a) dane osobowe Kontrahenta i Użytkownika:
I. nazwisko i imiona,
II. nazwa firmy,
III. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu,
IV. numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
V. adres zameldowania na pobyt stały,
VI. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
VII. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego (jeśli będzie stosowany),
VIII.  adresy elektroniczne (m.in. e-mail, komunikatory elektroniczne, chaty, etc. podane do komunikacji przez Użytkownika),
IX.  numer telefonu,
X. numer NIP,
b) dane charakteryzujące sposób korzystania z I-SERWISU:
I. oznaczenia identyfikujące (w szczególności Login, Numer ID),
II. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej zgodnie z art. 2 pkt 52 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243)
III. system teleinformatyczny w tym rodzaj przeglądarki, rodzaj i model urządzenia końcowego, dane dotyczące stosowanego oprogramowania jeżeli nie zostało to ograniczone, z którego korzystał Kontrahent,
IV.  informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z I-SERWISU,
V. informacje o skorzystaniu przez Kontrahenta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu: wykonania zobowiązań ACTION wynikających ze współpracy Stron, w szczególności w celu wykonania niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umów. Dane osobowe Użytkownika mogą być również – za osobną zgodą Użytkownika - przetwarzane w celach przesyłania informacji handlowej, działań marketingowych dotyczących Towarów i Usług ich reklamy, a także badania rynku oraz zachowań i preferencji Kontrahenta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez ACTION, w celu realizacji ewentualnych roszczeń ACTION względem Kontrahenta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z I-SERWISU przez Kontrahenta.
6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez ACTION  wyłącznie w celu dla których zostały Dane Osobowe zebrane lub jeśli wynika to z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym także z obowiązujących przepisów prawa.
7. Przekazywanie ACTION przez Kontrahenta w tym za pośrednictwem przypisanych do jego Konta Głównego Użytkowników danych osobowych podmiotów innych niż Użytkownik będących osobą fizyczną (w szczególności danych osobowych Użytkowników działających w imieniu Kontrahenta oraz Klientów końcowych przekazywanych w trakcie rejestracji do I-SERWISU i w czasie realizacji współpracy, w tym danych zawartych w przekazanych ACTION dokumentach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu) jest wymagane tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia określonych czynności związanych z zawieranymi przez Strony umowami lub realizacją funkcjonalności I-SERWISU. W takim wypadku administratorem danych osobowych jest Kontrahent, który udostępnia ACTION dane swoich pracowników i współpracowników, którzy działając w imieniu i na rzecz Kontrahenta. W takich przypadkach dane przetwarzane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych. Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
a) nazwisko i imiona,
b) nazwa firmy,
c) adres spełnienia świadczenia,
d) adresy elektroniczne,
e) numer telefonu,
f) numer NIP.
Przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Kontrahenta danych jego klientów (finalnych odbiorców usług lub konsumentów - "Klientów Końcowych Kontrahenta") może wiązać się z udostępnieniem ich osobom trzecim w celu wykonania zawartej pomiędzy ACTION i Kontrahentem umowy (w szczególności, gdy z umowy wynika, że spełnienie świadczenia przez ACTION ma nastąpić na rzecz osoby wskazanej przez Użytkownika, a ACTION przy wykonywaniu tej umowy posługuje się osobami trzecimi). Kontrahent zapewnia, że w każdym takim przypadku uzyskał zgodę osoby, od której pochodzą dane osobowe na ich przetwarzanie w ten sposób, a także poinformował te osoby przed zebraniem ich danych osobowych o prawach wynikających z art. 6 RODO, oraz ponosił będzie wszelkie konsekwencje prawne naruszenia tego zapewnienia.
Po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy ACTION i Kontrahentem z wykorzystaniem usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz Klientów Końcowych Kontrahenta, ACTION oraz Usługodawcy są zobowiązani do usunięcia danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) Klientów Końcowych po realizacji dostawy zamówienia w przeciągu 7 dni po podjęciu wiedzy o wydaniu przesyłki odbiorcy, jednakże adres dostawy usuwany jest dopiero po dwóch latach od realizacji zamówienia. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenia spowodowane działalnością Usługodawców spoczywa na Kontrahencie jako administratorze danych.
8. ACTION nie przewiduje możliwości korzystania z I-SERWISU anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. ACTION stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną wskazane w §4 ust. 8 Regulaminu. ACTION powierza przetwarzanie danych Użytkowników w zakresie: nazwisko i imiona, nazwa firmy, numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres spełnienia świadczenia, numer telefonu firmom przewozowym określonym przy realizacji zamówień.
9. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Z uwagi jednak na fakt, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania I-SERWISU oraz właściwość czynności realizowanych za jego pośrednictwem, brak przekazania danych osobowych uniemożliwi utworzenie subkonta oraz nadanie uprawnień Użytkownikowi i współpracę Stron na podstawie Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych Klientów końcowych Kontrahenta następuje zgodnie z jego wolą jako administratora danych, i jest niezbędne wyłącznie w przypadku wybrania przez Kontrahenta opcji realizacji zamówienia na ich rzecz.
10. Kontrahent powierzając do realizacji zamówienie na rzecz Klientów Końcowych przez ACTION, wyraża zgodę na wydrukowanie przez ACTION faktur i materiałów reklamowych. W związku z realizacją czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Kontrahentowi nie przysługują żadne roszczenia względem ACTION, chociażby na dokumencie widniał zarejestrowany znak towarowy bądź inne oznaczenie personalizujące Kontrahenta.§ 10. WARUNKI i FORMY PŁATNOŚCI


1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3 poniżej, płatność za Towary lub Usługi następuje przy odbiorze Towaru lub przy zlecaniu Usługi.
2. ACTION może udzielić Kontrahentowi na jego wniosek odnawialnego kredytu kupieckiego w wysokości i terminie odroczonych płatności ustalonych przez ACTION. Kwota i termin spłaty kredytu kupieckiego (dalej zwana: Limitem Kredytowym) stanowić będą maksymalną wartość zadłużenia Kontrahenta wobec ACTION oraz maksymalny termin spłaty tego zadłużenia (liczony od daty wystawienia faktury VAT) z tytułu dokonywania przez Kontrahenta zakupów Towarów i/lub Usług z odroczonym terminem płatności.
3. Z uwagi na fakt, że Limit Kredytowy przyznawany jest na podstawie danych i dokumentów aktualnych na określoną datę, a ponadto ACTION ubezpiecza swe wierzytelności i zobowiązana jest do respektowania uzgodnień z Ubezpieczycielem dotyczących ryzyka związanego z Limitami Kredytowymi, w przypadku uznania przez ACTION (w tym w porozumieniu z Ubezpieczycielem), iż Kontrahent nie spełnia warunków do korzystania z Limitu Kredytowego lub Limitu Kredytowego w dotychczasowej wysokości, ACTION zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian wysokości lub terminu Limitu Kredytowego, cofnięcia udzielonego Limitu Kredytowego, jak również prawo do uzależnienia utrzymania Kredytu Limitowego w określonej wysokości lub z określonym terminem spłaty od udzielenia przez Kontrahenta dodatkowych zabezpieczeń i dokumentów. Informacja o zmianach Limitu Kredytowego będzie dostępna w I-SERWISIE oraz przekazywana na adres Email Kontrahenta. ACTION nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmian lub cofnięcia Limitu Kredytowego.
4. Kontrahent zobowiązuje się do terminowej zapłaty ceny za Towary lub wynagrodzenia za Usługi. Jeżeli Kontrahent uchybi terminowi płatności wskazanemu na fakturze, ACTION uprawniony będzie do żądania od Kontrahenta zapłaty za czas opóźnienia odsetek w ustawowej wysokości i obciąży nimi Kontrahenta w notach odsetkowych. Noty odsetkowe mogą być wysyłane także na adres Email Kontrahenta. Jeśli wezwanie Kontrahenta do zapłaty należności głównej wraz z odsetkami za czas opóźnienia okaże się bezskuteczne, tj. nie spowoduje zapłaty przez Kontrahenta długu, ACTION będzie uprawniony do podjęcia czynności windykacyjnych we własnym zakresie lub za pośrednictwem firm windykacyjnych. Koszty czynności windykacyjnych oraz koszty zapłacone przez ACTION podmiotom zajmującym się zawodowo windykacją, obciążać będą Kontrahenta.
5. Szczegółowe informacje dotyczące form płatności i przyznawania Limitu Kredytowego zamieszczone są na stronie internetowej ACTION: http://www.action.pl/pl/klient/warunki-wspolpracy§ 11. POSTANOWIENIA DODATKOWE


1. Jakiekolwiek prawa wynikające z niniejszej Umowy (w tym w szczególności wierzytelności pieniężne względem ACTION) nie mogą być przez Kontrahenta:
a) przenoszone na jakąkolwiek osobę trzecią,
b) potrącane przez Kontrahenta z wierzytelnościami ACTION względem Kontrahenta bez uprzedniej zgody ACTION wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami na tle obowiązywania Regulaminu oraz realizacji czynności dokonywanych na jego podstawie rozpoznawane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby ACTION.
4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostało uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność.
5. Dokument sporządzony został w języku polskim oraz obowiązuje od dnia – zgodnie z datą widniejącą w podpisie weryfikowalnym elektronicznym widniejącym we właściwościach pliku.
6. Kontrahent w okresie od daty publikacji Regulaminu do daty jego wejścia w życie może korzystać z I-SERWISU na dotychczasowych warunkach. Po upływie tego terminu wykonywanie przez Użytkownika czynności określonych w Regulaminie za pośrednictwem I-SERWISU nie będzie możliwe. Okoliczność ta nie ma wpływu na istnienie zobowiązań Stron powstałych przed tą datą.
Załączniki do Regulaminu:
1. Wzór Oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.
2. Opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych stosowanych w I-SERWIS.

 

 

Załącznik nr 1

………………………, dnia ……………………….. r.

                                                                                                        (Miejscowość)               (Data)

………………………………………………

 

………………………………………………

(Dane Kontrahenta)

 

KRS: ……………………………

NIP:  ……………………………

 

 

ACTION S.A. w restrukturyzacji

Zamienie, ul. Dawidowska 10

05 – 500 Piaseczno

KRS 0000214038, NIP 527-11-07-221

 

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE PRZEDSIĘBIORCY

 

                   W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019 poz. 1649), celem wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu art. 4c ustawy zmienionej art. 10 ustawy zmieniającej skutkującego identyfikacją dużych przedsiębiorców,

 

niżej podpisany/i, reprezentujący:

 

 

________________________________________________________________

 

oświadczam/y, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia posiadam/y status DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY,

  1. przedsiębiorcy innego aniżeli mikro, małego lub średniego w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.) i po przeanalizowaniu w szczególności związków i ich wpływu na wielkość zatrudnienia i paramenty finansowe konieczne do określenia pułapów przywołanych w art. 1 w/w Załącznika, zwłaszcza rodzajów przedsiębiorstw branych pod uwagę przy obliczaniu liczny personelu i kwot finansowych określonych w art. 3 w/w Załącznika - należy wstawić znak „X” w jednym tylko kwadracie:

                                    TAK                                                NIE

                    

 

Data rozpoczęcia działalności Kontrahenta: ………...

 

Kontrahent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia ACTION S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu o zmianie swojego statusu przedsiębiorcy i innych danych niezbędnych do kontunuowania współpracy handlowej.

Oświadczam/y, że wyżej podane dane w przedmiocie określenia wielkości przedsiębiorstwa są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

 

………………………………………………….…

(Data, czytelny/e podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentacji Kontrahenta)

Załącznik nr 2

Opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych stosowanych w I-SERWIS.

Zbiór danych osobowych jest prowadzony:
a) centralnie
b) z użyciem systemu informatycznego
c) z użyciem co najmniej jednego urządzenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych połączonego z siecią publiczną (np. Internetem)

Zostały spełnione wymogi określone m.in. w RODO:
a) został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych
b) do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Inspektora Ochrony Danych
c) prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych
d) została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa
e) została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym
f) jest prowadzony rejestr czynności przetwarzana danych osobowych
g) inne środki, oprócz wymienionych w pkt a-e, zastosowane w celu zabezpieczenia danych:

Środki ochrony fizycznej danych:
[2.] Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >= 30 min.
[3.] Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C.
[5.] Pomieszczenia, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
[6.] Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiory danych osobowych objęte są systemem kontroli dostępu.
[7.] Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
[9.] Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych przez cała dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
[14.] Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.
[17.] Pomieszczenie, w którym przetwarzane są zbiory danych osobowych zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.
[18.] Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej:
[3.] Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.
[4.] Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej/ komputerze przenośnym zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.
[5.] Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
[8.] Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
[9.] Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł.
[10.] Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
[11.] Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.
[12.] Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
[14.] Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
[15.] Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
[16.] Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
[17.] Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych:
[1.] Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
[2.] Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
[3.] Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
[6.] Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
[7.] Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
[8.] Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
[9.] Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
[10.] Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

Środki organizacyjne:
[1.] Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
[2.] Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
[3.] Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
[4.] Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
[5.] Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.

Zastosowano środki bezpieczeństwa na poziomie "wysokim".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu:

§ 2 dodano pkt 26

§ 3 usunięto pkt 1i

§ 3 dodano pkt 4

§ 5 dodano pkt 2c